Inyathelo in the Headlines

Uhlonishwe ngendondo yokunakekela umphakathi ohlwempu - ILANGA LANGE SONTO 20 Nov 2011

EZOMPHAKATHI: Ugqozi lokusiza abantu uluthathe kuyise. RIOKIJTHULA NXIJNIALO UKLONYELISWE ngendondo yeInyathelo Award for Community Philanthropy uMntwana Dkt Gcwalisile Cynthia Zulu-Nkabanyane emcimbini obuwubukhazikhazi obuseMount Mandela Hotel eCape Town. Le ndondo ingezinye eziningi asezitholile zokumhlonipha ngeqhaza lalthe alibambile ekunakekeleni abahlwempu nasekubanikeni uthando. Loin hlobo lwezindondo lusungulwe ngowezi-2007 ukuphakamisa labo abanothando lokunakekela abantu abahlwempu, nabenza umsebenzi ongaphezu kwamandla abo ukusiza lapho bengasiza khona. UMntwana uZulu-Nkabanyane, osanda kufika e-Western Cape, ubekhethwe nabanye abebencintisana naye ababalelwa kuma-72. Wemukeliswe lo mklomelo emuva kokubonakala kwemisebenzi yakhe, okubalwa ukwenza ngcono isimo sokuhlala elokishini iMbekvveni eliphakathi kwePaarl neWellington. Usebenzisa inhlangano yakhe iQolothani Makhosikazi Social&Cultural Services eletha izidingo eziningi kwabahlwempu, ikakhulukazi kwabesifazane. Wakhe indawo yakupha abantu abadala ukudla ebizwa nge-Ebenezer Methodist Church Community Kitchen lapho enikela ngemali ebalelwa ku-R300 000 ngonyaka, nezinye izinhlelo ezevile e-10 ezisiza kakhulu umphakathi. Usiza ekulekeleleni abazali besifazane nezingane ukuba bahlangane njalo ngonyaka ukuze baxoxe ngezindaba ezisiza bona, baphile impilo engcono enempumelelo nekusasa. Uthi ugqozi lokusiza nokuthanda abantu uluthathe kuyise ongasekho uMntwana Gideon Zulu. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. UHAMBE nendondo yokumhlonipha uNIntwana Dkt Gcwalisile Cynthia Zulu-Nkabanyane. ISITHONIBE SITHLINYELWE