Inyathelo in the Headlines

Universiteite 'moet werk vir skenkergeld' - BURGER (Kaap Stedelik) 04 Aug 2011

Pretoria. -Suid-Afrikaanse universiteite sal in die toekoms bale meer skeppend meet wees as hulle skenkergeld as "n derdestroom-inkomste wil bekom. Gabrielle Ritchie, direkteur van Inyathelo, die Suid-Afrikaanse instituut vir vooruitgang, het in 'n verklaring gese universiteite sal aktief na meer geld moet soek, het sy deur sk.enkings, beleggings, navorsingskontrakte of entrepreneursaktiwiteite. "Suid-Afrika het die afgelope drie dekades per capita rneer skenkergeld vir onderwys gekry as enige antler land in die wereld. Niaar ons kan nie meer op die vrygewigheid staatmaak Ritchie het gewaarsku dat urnversiteite toenemend om navorsings- en ontwikkelingsprojekte sal moet. meeding.

Nazli Abrahams, program bestuurder van Inyathelo, het gese kundigheid en belegging is nodig om onderrigkapitaal te bou en samewerking tussen stigtings, filantrope en ander instellings te bewerkstellig. Inyathelo se uitgangspunt is dat suksesvolle geldinsamelingsprogramme 'n prioriteit by universite te en dee' van hul strategiese ontwikkeling moet wees. Aangesien daar wereldwyd druk op skenkers is, is dit van kritieke belang dat instellings 'n duidelike doel en strategie het oor hoe .hulle geld wil aanwend. 'n Behoefte alleen is nie meer voldoende om sken - kers te lok nie. Inyathelo bled volgende maand 'n slypskool aan vir akadenaici en administrateurs wat betrokke is by skenkerbestuur en wat strategiee moet ontwikkel om finansiele steun te verseker. - Alet Rademeyer